Privatumo politika

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Laikantis Europos sąjungos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (toliau – BDAR) 13 ir 14 str. numatytų sąlygų, prekės ženklo Grafton Recruitment valdytojas Lietuvoje UAB „Gi Group Lithuania“ (toliau – „GI“ arba įmonė) nori jus informuoti apie taikomus tikslus, metodus, komunikacijos ir atskleidimo sritis, kai yra pateikiami pilnamečių kandidatų asmens duomenys jiems užsiregistruojant „GI“ interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė), kitų įmonių interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, naudojant elektroninį paštą ar pokalbio su agentūra metu.

 

1.   DUOMENŲ TVARKYMAS, PAIEŠKŲ IR KANDIDATŲ ATRANKOS TIKSLAIS IR JŲ TEISINIS PAGRINDAS

1.1   Jūsų duomenys yra gaunami šiais būdais:

–   kai jūs užsiregistruojate „GI“ interneto svetainėje;
–   elektroniniu paštu;
–   apsilankius mūsų biure;
–   per išorines internetines svetaines ir socialinius tinklus.

1.2  Jūsų duomenys tvarkomi registracijos „GI“ interneto svetainėje tikslais, jei jūs atsakote į konkretų mūsų interneto svetainėje publikuojamą skelbimą arba joje savanoriškai pateikiate kandidato paraišką.

1.3  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.2 punkte aprašytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. b) p. nurodytos sutarties vykdymas.

1.4  Jei jūs atsakysite į konkretų publikuojamą skelbimą ar pateiksite savanorišką paraišką, jūsų duomenys bus tvarkomi kandidatų paieškos ir atrankos tikslais, t.y.:

a.   siekiant įdarbinti laikiną darbuotoją mūsų kliento įmonėje
b.   siekiant tiesiogiai įdarbinti darbuotoją trečiosios šalies kliento įmonėje
c.   siekiant tiesiogiai įdarbinti darbuotoją „GI“
d.   siekiant įgyvendinti užimtumo politiką ar priemones ar bendradarbiavimo ir / ar partnerystės susitarimus su viešais ar privačiais rinkos dalyviais.

Mes tvarkome jūsų duomenis norėdami tradiciniu ar automatiniu būdu siųsti jums žinutes, įskaitant pranešimus, susijusius su tam tikrai pozicijai skirtais mokymais, kuriuos finansuoja mūsų kliento įmonė ar tarpininkai.
Jei jūs atsakėte į konkretų publikuojamą skelbimą ir savo duomenų pateikimo ar vėlesniu metu neprieštaravote, jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi vykdant personalo paieškas ir atrankos procesus ateityje. Jei jūs prieštaraujate tokiam tvarkymui, jūsų duomenys bus tvarkomi tik konkretaus atrankos proceso vykdymo tikslais.

1.5  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.4 punkte nurodytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. b) p. reglamentuojamų įkisutartinių nuostatų įgyvendinimas.

1.6  Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti jūsų teises teisminiame procese.

1.7  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.6 punkte aprašytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. nurodyti teisėti interesai.
Teisinis pagrindas tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais yra BDAR 9 str. 2 d. f) p. nurodytas teisių nustatymas, įgyvendinimas ar gynimas teisminiame procese.

 

2.   KITI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR JŲ TEISINIS PAGRINDAS

2.1  Jums išreiškus sutikimą, jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

a.  siekiant pateikti informaciją ar reklamines žinutes apie „GI“ siūlomas paslaugas (įskaitant mokymus, karjeros vystymą, treniravimą), atlikti statistikos studijas ir tyrimus ir / ar rinkos apklausas tradicinėmis (paštu, atliekant telefoninį skambutį) ar automatizuotomis (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, multimedijos žinute, momentinėmis žinutėmis) susisiekimo priemonėmis.

b.  siekiant pateikti informaciją ar reklamines žinutes apie kitų įmonių grupės įmonių, esančių ES ar už jos ribų, teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, mokymus, karjeros vystymą, treniravimą, perkėlimo pagalbą, personalo paiešką ir atranką bei vadovų paiešką), atlikti statistikos studijas ir tyrimus ir / ar rinkos tyrimus tradicinėmis (paštu, atliekant telefoninį skambutį) ar automatizuotomis (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, multimedijos žinute, momentinėmis žinutėmis) susisiekimo priemonėmis.

2.2  Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis 2.1 p. aprašytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. nurodyto sutikimo išreiškimas.

2.3  Sutikimo tvarkyti asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais davimas yra visiškai savanoriškas. Jei neduosite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis šiame punkte nurodytais tikslais, jie bus tvarkomi tik 1 p. nurodytais tikslais.

 

3.   TVARKOMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS, DUOMENŲ ŠALTINIAI IR SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1  „GI“ gauna šiuos bendrų kategorijų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, darbo patirtis, kita papildoma gyvenimo aprašyme pateikta informacija ir / ar informacija pateikta viename iš mūsų filialų pokalbio metu.

3.2  „GI“ gali gauti jūsų asmens duomenis iš jūsų pačių ir / arba iš trečiųjų šalių interneto svetainių ar socialinių tinklų, kuriuose „GI“ publikuoja savo skelbimus (savo klientų įmonių vardu arba savo vardu) arba iš kurių galima pasiekti publikuojamus skelbimus.

3.3  Atsakius į skelbimą ar pateikus savanorišką paraišką, jums bus suteikta galimybė duomenų rinkimo formose ar pokalbio viename iš mūsų filialų metu paskelbti, kad esate priskiriami apsaugotų asmenų kategorijai. Ši informacija apibūdins jūsų sveikatos būklę ir taps specialių kategorijų duomenų, nurodytų BDAR 9 str. 1 d., dalimi bei bus tvarkoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (įskaitant įstatyminį dekretą Nr. 276/2003).

3.4  Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų specialių kategorijų duomenis kaip nurodyta 1.2 p. yra jūsų aiškus sutikimas, nurodytas BDAR 9 str. 2 d. a) p. Neišreiškus sutikimo negalėsime tvarkyti jūsų duomenų pagal specialių kategorijų duomenų nuostatas.

3.5  Prašome nenurodyti jokių specialių kategorijų duomenų savo gyvenimo aprašyme (duomenų, atskleidžiančių jūsų rasę, etninę kilmę, politines pažiūras, religiją, filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje, genetines ar biometrines detales, leidžiančias aiškiai identifikuoti asmenį, ar duomenų, susijusių su jūsų sveikata, lytiniu gyvenimu ar seksualine orientacija).

 

4.   DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

4.1  Jei asmens duomenys tvarkomi personalo paieškos ir atrankos tikslais, nurodytais 1 d., kai yra pateikiama savanoriška paraiška, jie yra įvedami į įmonės duomenų bazę ir saugomi 30 mėnesių skaičiuojant nuo šio įvedimo dienos arba nuo dienos, kai jūs paskutinį kartą atlikote veiksmus interneto svetainėje (prisijungėte, atnaujinote duomenis, įkėlėte savo gyvenimo aprašymą) ar bendravote su agentūra, nebent jūs sutikote su šio laikotarpio pratęsimu ir šio sutikimo buvo paprašyta prieš pasibaigiant pirminiam saugojimo laikotarpiui.

4.2  Jei asmens duomenys tvarkomi personalo paieškos ir atrankos tikslais, nurodytais 1 dalyje, kai yra atsakoma į konkretų skelbimą ir buvo suteikta galimybė pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant kitas atrankas, jie yra įvedami į įmonės duomenų bazę ir saugomi, kol vyksta atrankos procesas, o neperėjus atrankos – iki proceso pabaigos.

4.3  Tvarkant duomenis teisių nustatymo, įgyvendinimo ir gynimo tikslais (kaip nurodyta 1 dalyje), šie duomenys bus įrašomi į istorinius archyvus ir saugomi, kol truks ginčas ar kol pasibaigs pareiškimo pateikimo terminas.

4.4  Tvarkant duomenis 2.1 p. nurodytais tikslais, duomenys bus įvedami į įmonės duomenų bazę ir saugomi 4.1 p. nurodytą laiko tarpą arba iki jūsų sutikimo atšaukimo.

4.5  Pasibaigus aukščiau nurodytiems laikotarpiams, duomenys bus sunaikinami arba nuasmeninami.

 

5.   DUOMENŲ TEIKIMO POBŪDIS IR ATSISAKYMO TEIKTI DUOMENIS PASEKMĖS

5.1  „GI“ interneto svetainėjės registracijos formoje žvaigždute pažymėti duomenys yra būtini, kad „GI“ galėtų atlikti jūsų registraciją vadovaujantis 1 dalimi. Jei jūs atsisakysite pateikti reikalaujamus duomenis, „GI“ negalės užbaigti registracijos.

5.2  Žvaigždute duomenų rinkimo formoje interneto svetainėje pažymėti duomenys, bei duomenys, kurių prašo agentūra, yra būtini, kad „GI“ galėtų vykdyti 1 dalyje nurodytą paieškos ir atrankos procesą. Jei jūs atsisakysite pateikti reikalaujamus duomenis, „GI“ negalės priimti jūsų kandidatūros.

5.3  2 dalyje nurodytų duomenų pateikimas nėra būtinas. Atsisakymas pateikti šiuos duomenis arba sutikimo nepareiškimas neturės jokių pasekmių registracijai ir netrukdys „GI“ vykdyti paieškos ir atrankos procesų.

 

6.   TVARKYMO BŪDAI

Duomenų tvarkymo procedūra grindžiama teisingumo, teisėtumo, skaidrumo ir duomenų kiekio mažinimo principais (specialus privatumas). Duomenys gali būti tvarkomi rankiniu būdu arba naudojant automatizuotas priemones, kad juos būtų galima įrašyti, tvarkyti ir perduoti, bei yra taikomi atitinkami techniniai ir organizaciniai metodai siekiant garantuoti duomenų saugumą, konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, sistemų ir paslaugų atsparumą ir siekiant išvengti duomenų praradimo, sunaikinimo, neautorizuoto priėjimo ar atskleidimo ir neteisėto naudojimo rizikų; papildomai yra taikomos priemonės, padedančios užtikrinti skubų duomenų atšaukimą ar koregavimą, jei jų tvarkymas neatitinka nurodytų tikslų.

 

7.   DUOMENŲ GAVĖJAI

7.1   Jūsų duomenis gali tvarkyti tik įgalioti įmonės darbuotojai ir tik įgyvendindami aukščiau nurodytus tikslus. Darbuotojams yra pateikiamos atitinkamos veiklos instrukcijos.

7.2   1 dalyje nurodytiems tikslams įgyvendinti „GI“ gali persiųsti jūsų asmeninius duomenis šioms šalims:

–   kliento įmonėms ar padaliniams
–   viešosioms institucijoms remiantis aktyvaus užimtumo politika ar priemonėmis
–   kitiems rinkos dalyviams partnerystės atveju
–   teisės konsultantams
–   mokymų įstaigoms
–   grupės įmonėms Italijoje ar užsienyje

„GI“ gali perduoti jūsų asmens duomenis grupės įmonėms Lietuvoje ar užsienyje 2 dalyje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

7.3   Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti išoriniai asmenys, užsiimantys duomenų tvarkymo veikla, ir „GI“ jie gali suteikti:

–   interneto svetainės valdymo ir techninės priežiūros paslaugas
–   kandidatų duomenų bazės valdymo ir techninės priežiūros paslaugas
–   paraiškų pateikimo paslaugas
–   pranešimų siuntimo paslaugas
–   rinkos tyrimų paslaugas

7.4   Atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą galite gauti mūsų registruotoje buveinėje arba susisiekę elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com.

7.5   Pateikti kandidatų asmens duomenys nebus atskleidžiami.

 

8.   DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES RIBŲ

8.1   Jūsų duomenys gali būti perduoti įmonėms, nesančioms Europos Sąjungoje, pavyzdžiui:

a.   Argentinai ir Šveicarijai, kurių duomenų apsaugos lygis Europos komisijos nuomone yra pakankamas vadovaujantis BDAR 45 str.
b.   Brazilijai, Kinijai, Kolumbijai, Honkongui, Indijai, Juodkalnijai, Rusijai, Serbijai ir Turkijai, su sąlyga, kad „GI“ ir duomenų gavėjas pasirašys standartines sutarčių sąlygas, kurias priėmė ar patvirtino Europos komisija pagal BDAR 46 str. 2 d. c) ir d) p.

8.1   Sprendimus dėl duomenų apsaugos lygio atitikimo galite rasti paspaudę šias nuorodas………
„GI“ pasirašytų standartinių sutarčių sąlygų kopijas galite gauti susisiekę elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com

 

9.   SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ TEISĖS

9.1   Suinteresuotos šalys turi BDAR 15-22 str. nurodytas teises.

9.2   Suinteresuotos šalys duomenų valdytojo gali prašyti suteikti prieigą prie duomenų, atšaukti duomenis, pakoreguoti netikslius duomenis, papildyti nepilnus duomenis, apriboti duomenų perdavimą BDAR 18 str. nurodytais atvejais.[1]

9.3   Suinteresuotos šalys turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti visų ar dalies duomenų, reikalingų duomenų valdytojo teisėtų interesų įgyvendinimui, tvarkymui.

9.4   Jei įgyvendinamos[2] BDAR 20 str. duomenų perdavimui taikomos sąlygos, suinteresuotos šalys taip pat turi teisę gauti duomenų valdytojui suteiktus duomenis įprastam naudojimui paruoštu formatu, kurį galėtų nuskaityti automatinis prietaisas ir kuris be kliūčių galėtų būti perduodamas kitam duomenų valdytojui.

9.5   Suinteresuotos šalys turi teisę pateikti skundus priežiūros institucijoms (gyvenamosios ar darbo vietos valstybėje, ar valstybėje, kurioje buvo įvykdytas pažeidimas).

9.6   Šios teisės gali būti įgyvendinamos pateikiant skundus raštu žemiau nurodytu adresu arba išsiunčiant elektroninį laišką adresu: lt.privacy@gigroup.com. Jei minėtas skundas bus pateikiamas elektroniniu būdu, atsakymas bus pateikiamas įprastu elektroniniu formatu.

 

10.   SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

10.1   Suinteresuotos šalys turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą išsiųsdamos elektroninį laišką adresu: lt.privacy@gigroup.com.

10.2   Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo vykdytam duomenų tvarkymui.

 

11.   DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Duomenų valdytojas yra UAB “Gi Group Lithuania”, kurio registruotoji buveinė yra Manufaktūrų g. 20, Vilnius.

 

12.   DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTO KONTAKTAI

Su duomenų apsaugos specialistu galima susisiekti el. paštu  lt.privacy@gigroup.com.

 

[1] Jeigu:

  1. suinteresuota šalis ginčija tam tikrų asmens duomenų pobūdį, atitinkamą laikotarpį duomenų valdytojas negali peržiūrėti šių duomenų
  2. duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir suinteresuota šalis prieštarauja asmens duomenų rinkimui ir reikalauja apriboti duomenų tvarkymą
  3. duomenų valdytojas nebereikalauja duomenų jų tvarkymo tikslais, bet suinteresuota šalis nori gauti asmens duomenis siekdama nustatyti, įgyvendinti ar apginti savo teises teisminiame procese.
  4. suinteresuota šalis prieštarauja duomenų tvarkymui remiantis BDAR 21 str. 1 d., kol tikrinama, ar duomenų valdytojo interesai neviršija suinteresuoto asmens interesų

[2] Jei duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. a) p. ar 9 str. 2 d. a) p. arba 6 str. 1 d. b) p.